Tomadas Multipolares Blindadas

Tomadas Multipolares

Tomadas Multipolares
6, 10, 16, 24, 32 e 48 pólos

Série TM
Tomadas-Industriais-Metalicas

Tomadas Industriais Metálicas
3, 4, 5 e 8 pólos

Série TD
Tomadas-Industriais-Metalicas

Tomadas Compactas
10,16 e 32 pólos

Série TH